Bölgede yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmak amacıyla Sosyal Destek Programı ilan edilmiştir.
Aşağıda sunulan öncelikler doğrultusunda projelerin geliştirilmesi, Bölgedeki temel sosyal sorunların çözümüne katkı sunulması beklenmektedir.
Öncelik 1: İstihdam Edilebilirliği Artırmak
 • Toplumun dezavantajlı kesimlerinin istihdama katılımının kolaylaştırılması
 • Genç işsizliğinin azaltılması
 • İldeki ve bölgedeki ihtiyaçlara uygun alanlarda nitelikli ve üretken beşerî sermayenin geliştirilmesi
 • Mesleki bilgi ve becerilerin geliştirilmesi
 • Hedef gruplarda, kendi işini kurabileceklere destek olunması
Öncelik 2: Sosyal Girişimcilik ve Yenilikçilik
 • Sosyal girişimlerin kurulması ve kapasitelerinin artırılması
 • İstihdam edilebilirliğe ve sosyal içermeye ilişkin yenilikçi modeller geliştirilmesi
 • Sosyal girişimcilik ve sosyal yenilikçilik alanlarında hizmet veren/verecek olan aracı kurumların işleteceği, ekosistem güçlendirmeye yönelik merkezler, sosyal laboratuvarlar ile kuluçka ve hızlandırıcı programların uygulanması
Öncelik 3: Sosyal Sorumluluk
 • Bölge öncelikleriyle kâr amacı güden kesimin sosyal sorumluluk faaliyetlerini uyumlaştıran,
 • Diğer öncelik alanlarına ve/veya tespit edilen farklı sosyal bir sorunun çözümünde sosyal sorumluluk uygulamaları geliştirilmesine yönelik,
 • Kâr amacı güden şirketlerin sosyal girişim, kooperatif ve sivil toplum kuruluşlarının iktisadi işletmelerinden ürün ve hizmet almasını önceleyen projeler
Öncelik 4: Sosyal İçerme
 • Sosyal yardım alan kesimin gelir düzeyinin artırılması
 • Toplumun dezavantajlı kesimlerinin yaşam kalitelerinin yükseltilmesi
 • Dezavantajlı kesimlere sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılması
Sosyal Destek Programı kapsamında aşağıdaki unsurları içeren projeler öncelikli olarak desteklenir
 • Sosyo-ekonomik gelişmişlik bakımından daha alt düzeyde yer alan il ve ilçelere yönelik projeler
 • Yenilikçilik, genç, kadın ve engellilerin istihdamı ile ortaklık ve iş birliği boyutu güçlü projeler
Sosyal Destek Programı kapsamında aşağıdaki unsurları içeren projeler desteklenmez
 • Temel sosyal hizmet sunumuna yönelik faaliyetler
 • Sosyal yardım ve nakdi sosyal transfer mahiyetindeki unsurlar
 • Okul derslerini takviye amaçlı etüt faaliyetleri ve sınavlara hazırlık amacı taşıyan kurs projeleri
 • Hali hazırda başka bir finansman kaynağından desteklenen projeler (Ancak, daha önce sosyal amaçlı olarak geliştirilmiş ve hayata geçirilmiş projelerin devamı niteliğinde tasarlanmış, tamamlayıcı özelliğe sahip yeni projeler Program kapsamında desteklenebilir.)
KİMLER PROJE SUNABİLİR?
Proje Paydaş Türü
Öncelik 1,2 ve 4
Öncelik 3
Başvuru Sahibi
(Yararlanıcı)
Kar Amacı Gütmeyen veya Belirli Ölçüde Kamu Yararı Gözeten Şirketler
Kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler, kooperatifler, sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri, serbest bölge işleticileri, teknoloji transfer ofisi şirketleri ile teknoloji geliştirme bölgesi, endüstri bölgesi ve iş geliştirme merkezi gibi kuruluşların yönetici şirketleri
Kar Amacı Gütmeyen veya Belirli Ölçüde Kamu Yararı Gözeten Şirketler
+
Özel Sektör İşletmeleri
Ortak
Kar Amacı Gütmeyen veya Belirli Ölçüde Kamu Yararı Gözeten Şirketler + Özel Sektör İşletmeleri
İştirakçi
Siyasi partiler dışında tüm gerçek ve tüzel kişiler
 
BÜTÇE VE DESTEK LİMİTLERİ
Destek Limitleri
KAR AMACI GÜTMEYEN
KAR AMACI GÜDEN
Asgari
Azami
Asgari
Azami
Destek Oranı (%)
-
90
-
50
Destek Miktarı (TL)
900.000
-
500.000
-
Eş Finansman (TL)
100.000
-
500.000
-
Proje Bütçesi (TL)
1.000.000
-
1.000.000
-
 
81 İL İÇİN PROGRAM BÜTÇESİ 166 MİLYON TL’DİR
 
Proje önerilerinizi eaktug@gmka.gov.tr adresine aşağıdaki formu kullanarak iletebilirsiniz.