Balıkesir Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu, “Projeler Koordinasyon Merkezi ve AB Ofisi” olarak 10 Şubat 2010 tarihinde Balıkesir Valiliği bünyesinde kurulmuştur ve kurulduğu günden bu yana birçok alanda etkin bir şekilde faaliyetlerini yürütmektedir.
 
Balıkesir Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu;
 
Avrupa Birliği uyum süreci konusunda yerel düzeyde ilimizde farkındalık yaratmayı hedeflemektedir.
 
Bununla birlikte yasal ve idarî reformların tam olarak hayata geçirilmesi; takibinin sağlanması; Uluslararası, Ulusal, Bölgesel ve Yerel mali fonların kamu kurumları, sivil toplum örgütleri, özel kuruluşlar ve kişiler tarafından verimli kullanılmasına önderlik ederek faaliyetlerin etkin, hızlı ve sürekli bir şekilde yürütülmesini sağlamayı hedeflemektedir.
 
Kurumlar arası işbirliği, iletişim ve eşgüdümü destekleyerek kaynaklarımızın daha etkin hale gelmesini böylelikle sürdürülebilir kalkınmayı da desteklemektedir.
 
Öncelikli olarak dezavantajlı grupların, gençlerin, genç girişimcilerin ve gençlik çalışanlarının desteklenmesi noktasında pozitif ayrımcılık yaparak sağlam, sürdürülebilir ve dâhil edici bir büyümeye ulaşmayı hedeflemektedir.
 
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu, yürüttüğü ve ortak olduğu Uluslararası, Ulusal, Bölgesel ve Yerel projelerin yanı sıra, girişimcilerin yararlanabileceği fonları tanıtmakta, hibe teklif çağrılarını duyurmaktadır.
 
Avrupa Birliği hibe programları ve proje döngüsü yönetimi konularında eğitim programları düzenlemekte, proje yazmak isteyen kurum/kuruluşlardan ilgili personele eğitici çalışmalar vermekte, gönüllü girişimcilere destek vererek proje yazmalarını, ortak bulmalarını ve projelerini sunmalarını sağlamakta, ayrıca projesi kabul edilen kurum ve kuruluşlara yürütme esnasında ihtiyaç duyulan tüm desteği sağlamaktadır.
 
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosunun Hedefleri:
 
 • Kamu kurum kuruluşları ve sivil toplum örgütlerinin ilimize dönük çalışmalarının tek elden koordine edilmesini sağlamak.
 • Uluslararası hibe ve kredi programlarından gerekli mali destek kaynağının bulunabilmesini sağlamak.
 • Tüm kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde proje ekipleri oluşturulması için rehberlik etmek.
 • Projelerin izlenmesi, denetlenmesi, hazırlanması ve takip edilmesi süreçlerini makro düzeyde yönetmek.
 • Veri bankası oluşturmak ve proje envanter çalışması yapmak.
 • Dezavantajlı grupların, gençlerin, genç girişimcilerin ve gençlik çalışanlarının desteklenmesine öncelik vermek.
 • Başarı hikâyelerini ve iyi uygulamaları paylaşmak.
 • Ortak akıl oluşturma, kent politikasını kentteki tüm paydaşlarla belirlemek. (Yönetişim)
 • Çok aktörlü pilot proje uygulamalarını yaygınlaştırmak.
 • Hazırlanacak AB projeleri için alt yapı hazırlamak.
 • Yerel Kapasitenin Geliştirilmesi: Hızla artan nüfusun ihtiyacını karşılayacak kamu hizmetlerinin planlanması, düzenlenmesi, sunulması ve yönetilmesi için kapasite geliştirilmesi.
 • Sorunu belirlerken ve çözüm üretirken sorunu yaşayan dezavantajlı grupların aktif katılımını sağlayarak çözüme dâhil etmeyi hedeflenmektedir.
 
Balıkesir Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu, 1 Koordinatör ve 4 Proje Uzmanı ile çalışmalarına devam etmektedir.