Balıkesir Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu olarak 18.10.2019 Cuma günü İzmir Yaşar Üniversitesinde düzenlenen, Türkiye ve AB Arasında Sivil Toplum Diyaloğu VI. Dönem Hibe Programı Tanıtım Toplantısına katıldık. Hibe programına dair detaylar şu şekildedir:
 
PROGRAMIN GENEL HEDEFİ
Türkiye ve AB Üye Ülkeleri arasında sürdürülebilir sivil toplum diyaloğunun geliştirilmesidir.
 
PROGRAMIN ÖZEL HEDEFLERİ
Türkiye ve  AB’deki Sivil Toplum Kuruluşları (STK) arasında yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde ikili değişim ve işbirliğini artırmak ve
 
Türkiye’nin AB’ye üyeliğinin önemi ve faydalarına ilişkin Türkiye’de ve AB’de farkındalık arttırmaya yönelik girişimlerle, Türkiye’nin katılımı önündeki zorluklar ve fırsatlar ile ilgili farkındalık artırma girişimlerini teşvik etmek
 
PROGRAMIN ÖNCELİK ALANLARI
 • AB müktesebatı ve politikaları kapsamına giren alanlarda Türk STK’ları ve Avrupalı muadilleri arasında yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde uzun dönem sürdürülebilir işbirliği kurma,
 • AB’de ve Türkiye’de Türkiye’nin AB’ye üyeliğinin önemi, olumlu etkileri ve faydaları konusunda genel kamuoyu algısını etkileme,
 • Türk STK’lar ve Avrupalı muadilleri arasında, önceki AB mali yardımı ve CSD programlarını içeren diğer AB programları kapsamında kurulan diyaloğu güçlendirme.
Önerilen projeler, odak noktası diyalog olmak kaydıyla, belirtilen öncelik alanlarından en az birinin kapsamına girmelidir
 
HİBE MİKTARI:
EN AZ: 60.000 AVRO
EN ÇOK: 150.000 AVRO
 
HİBE ORANI:
EN AZ %50
EN ÇOK: %90
*Talep Edilen Hibenin en az %10’luk kısmı başvuran tarafından Eş-Finansman olarak karşılanmalıdır. Ayni katkılar eş-finansman olarak değerlendirilmez.
 
PROJE SÜRESİ:
12 -15 AY arasında olmalıdır.
 
PROJE TEKLİF SAYISI:
En fazla 2 başvuru yapılabilir, en fazla 2 hibe alınabilir.
 
KİMLER BAŞVURABİLİR:
 • Kar amacı gütmeyen tüzel kişilik olması,
 • Türkiye’de vakıf veya dernek, vakıf ve derneklerin oluşturduğu federasyon ve konfederasyon, veya kooperatif olma
Kooperatifler:
 • Bu hibe programında kooperatifler, faaliyetlerinin kesinlikle kar amacı gütmeyen bir şekilde yapıldığını göstermelidir.
 • Uygunluk kontrolünün doğrulanması sırasında, kârın hissedarlara dağıtımını yasaklayan tüzüklerini sunmak zorundadırlar.
 • Başka bir seçenek olarak kooperatifler pay sahiplerine son üç yıldır kar dağıtımı yapılmadığını kanıtlayan ve bu yılları kapsayacak şekilde hazırlanmış bir mali denetim raporunu sunabilirler. Ayrıca Kooperatif Yönetim Kurulu gelecek 5 yıl içinde pay sahiplerine kar dağıtımı yapılmayacağını beyan etmelidir.
 • ***Projede yurtdışından en az bir STK yer almalıdır.
 
BAŞVURU ŞEKLİ VE YAPILACAK İŞLEMLER:
 • İki aşamalı teklif çağrısı; ilk aşamada Ön Teklifler (Başvuru Formu, Kısım A)
 • İngilizce olarak sunmalıdır.
 • Eş-başvuran(lar), bağlı kuruluş(lar) ve İştirakçi(ler), Ön Teklif’te ilgili bölümlerde belirtilmeli, eş-başvuran(lar) bölüm 4’ü ve (varsa) bağlı kuruluş(lar) bölüm 5’i doldurup, imzalamalıdır.
 • Talep edilen katkının (AB ve ulusal katkı) tahmini miktarını ve toplam bütçe miktarındaki yüzdesini belirtmelidir. Bütçe, tam başvuru aşamasında sunulur.  Ön teklifteki tutar -/+%20 değişebilir.
 • Eş-başvuran(lar), bağlı kuruluş(lar), iştirakçi(ler), öncelik alan(lar)ı, özel amaçlar, ve beklenen sonuç(lar) Tam Başvuru Formunda değiştirilemez.
 
TESLİM TARİHİ VE YERİ:
En geç 12 Kasım 2019, Saat: 17:00
Başvuruların teslim adresi:
Elden teslim veya Özel kargo hizmeti için Adres:
Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB)
Dr. Hakan Ertürk (Başkan)
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Kampüsü E Blok
İnönü Bulvarı No:36 06510 Emek - Ankara /Turkey
 
 
***ÖNEMLİ***:
1) (ab.gov.tr) internet adresinden “Müzakere Fasılları” bölümüne bakarak gerekli incelemeyi yapınız. Projenizin burada belirtilen 34 müzakere konusundan birisinin kapsam alanına giriyor olması zorunludur.
2) (siviltoplumdiyalogu.org) sitesinin projeler bölümünden hibe almaya hak kazanmış projeleri inceleyebilirsiniz, fikir edinmek adına inceleyeceğiniz projelerin projenizde yer alması yapmış olduğunuz projenin kopyadan elenmesine yol açabilir, bu sebeple kendi projenizde bu projelerin içeriklerine yer vermeyiniz.
3) Projenizin İngilizce yazılmaması ve hibe programında belirtilen şekil özelliklerine (sayfa sayısı, sayfa kenar boşlukları, yazı karakteri, yazı puntosu vb.) uymaması elenme sebebidir buna dikkat ediniz.
4) Diyalog temalı bir hibe çağrısı olduğu için projenizde en az bir yurtdışı STK ortağının bulunması zorunludur.
 
Hibe Rehberi Bilgilendirme Toplantısı Türkçe Sunu için TIKLAYINIZ